Regulamin sklepu

Regulamin serwisu Testelka.pl

Dzień dobry!

Nazywam się Ela Sądel i jestem twórcą serwisu Testelka.pl, za pośrednictwem którego rozpowszechniam nieodpłatnie treści edukacyjne poświęcone testom automatycznym oraz zapewniam możliwość korzystania z odpłatnych kursów on-line dotyczących tej tematyki. 

Poniżej znajduje się regulamin mojego serwisu, w którym zostały opisane m.in. zasady korzystania z serwisu, wykupywania dostępu do moich kursów, udziału w programie poleceń, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub serwisu, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem ela@testelka.pl

Pozdrawiam i życzę udanego korzystania z serwisu!

Ela Sądel

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 3. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://testelka.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://testelka.pl/regulamin-sklepu/
 5. Administrator – Elżbieta Sądel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Elzbieta Natalia Sadel Jankowicz”, Av. de las Postas 21 6 C, 29014 Malaga, Hiszpania, NIF: 29672401D.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego prywatnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z odpłatnych treści, czyli kursów online potrzebny jest prywatny komputer. Służbowy laptop może mieć zainstalowane przez pracodwacę oprogramowanie uniemożliwiające korzystanie z serwisu lub jego części.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale dodanie komentarza, zapis do newslettera, kontakt z Administratorem lub zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymaga podania określonych danych osobowych.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 7. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zapisać się do newslettera prowadzonego przez Administratora. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach i produktach związanych z Serwisem. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.
 3. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu, o których mowa poniżej.
 4. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Administratorem umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci odpłatnych kursów on-line. 
 5. Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych prowadzi również do założenia konta Użytkownika w Serwisie. Konto jest niezbędne by Użytkownik mógł korzystać z treści cyfrowych. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail za pomocą tzw. magicznego linka.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratora.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 5
Dostęp do treści

 1. Część materiałów edukacyjnych (testy, grafiki, wideo) dostępnych jest za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie. Jeżeli jednak Użytkownik chce uzyskać dostęp do treści odpłatnych lub móc korzystać z dodatkowych odpłatnych funkcji (dodawanie i odczytywanie komentarzy pod poszczególnymi treściami), musi zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczanie treści cyfrowych.
 2. Zawarcie umowy następuje w wyniku złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, w którym konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem. 
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Administratorem umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 4. Administrator przewiduje dostęp do treści cyfrowych na podstawie dostępu dożywotniego. Wybór członkostwa następuje na etapie zamówienia. 
 5. W przypadku dostępu dożywotniego, w momencie składania zamówienia Użytkownik wnosi opłatę z góry.
 6. Dostęp dożywotni wygasa:
  1. z chwilą śmierci Użytkownika;
  2. z chwilą faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności przez Administratora;
  3. z upływem 10 lat od ostatniego logowania się przez Użytkownika do Serwisu;
  4. z chwilą zaprzestania przez Administratora działalności zarobkowej w ramach Serwisu.
 7. Ceny dostępów mogą ulegać zmianie.
 8. Informacja na temat tego, które materiały są objęte danym członkostwem za każdym razem są wyszczególnione na stronie z ofertą.

§ 6
Płatności

 1. Płatności obsługiwane są przez zewnętrznych operatorów: spółkę Stripe Payments Europe, Limited, C/o A&l Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, 662880 oraz Payhip Limited, First Floor, 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, United Kingdom, VAT: 201 7722 44.
 2. W zależności od operatora, możliwa jest płatnośc kartą, Blik oraz szybkim przelewem.
 3. Dokonując płatności, Użytkownik korzysta z usługi świadczonej przez podmiot obsługujący płatność. Administrator nie ma dostępu do danych płatniczych – widzi jedynie 4 ostatnie i 6 pierwszych cyfr karty płatniczej użytej przez Użytkownika przy płatności. 

§ 7
Niedozwolone zachowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych dostarczanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
  1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie oraz przesyłania w ramach społeczności treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych, 
  2. wykorzystywanie Serwisu lub społeczności do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Serwisie lub społeczności komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
  3. publikowanie w Serwisie lub społeczności treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie, 
  4. korzystanie z Serwisu lub społeczności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
  5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub społeczności, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania, 
  6. korzystanie z treści dostępnych w Serwisie lub społeczności z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Serwisem, 
  7. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom (w szczególności korzystanie z konta przez kilka osób),
  8. odsprzedaż dostępu do konta,
  9. używanie w ramach Serwisu lub społeczności adresu email, do którego dostęp ma więcej niż jedna osoba; w szczególności niedozwolone jest używanie adresów email takich jak szkolenia@nazwafirmy.pl, pomoc@nazwafirmy.pl, it@nazwafirmy.pl i podobne.
 2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Serwisu, Administrator może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę zawartą z Użytkownikiem poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo do zwrotu wniesionej uprzednio opłaty. Niewykorzystana część tej opłaty traktowana jest jako kara umowna za niedozwolone korzystanie z Serwisu. 

§ 8
Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zapewnia całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. 
 2. Administrator zapewnia wsparcie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Wszelkie awarie i usterki można zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@testelka.pl. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn wynikających z:
  1. przerw w dostawie usługi lub niedostępności Serwisu, które będą niezależne od Administratora lub będących następstwem zdarzeń, których Administrator przewidzieć nie mógł,
  2. niepoprawnego funkcjonowania Serwisu niezależnego od Administratora, w szczególności będącego wynikiem problemów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,  
  3. dostępu do kont funkcjonujących w ramach Serwisu przez osoby nieautoryzowane ze względu na okoliczności leżące po stronie Użytkownika,
  4. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Użytkownika: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych,
  5. działań i zaniechań Użytkownika, w tym w szczególności z korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przyjętymi zwyczajami,
  6. siły wyższej.
 4. W razie uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora związanej z Serwisem, odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
 5. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Administratora nie mają zastosowania do Konsumenta. Począwszy od 01.06.2020 r., postanowienia te nie mają również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

§ 9
Szczególne uprawnienia Konsumenta

 1. Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej z Administratorem dotyczącej dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i został powiadomiony o utracie tego prawa, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (następuje to poprzez checkbox stosownej treści zawarty w formularzu zamówienia). Odpłatne szkolenia oraz ebooki, do których Użytkownik  uzyskuje dostęp w ramach opłaconego zamówienia, stanowią treści cyfrowe niezapisane na trwałym nośniku, wobec tego zastosowanie ma przytoczony przepis ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Reklamacje

 1. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi treści cyfrowe wolne od wad.
 2. W razie stwierdzenia wadliwości dostarczonych treści cyfrowych lub chęci złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@testelka.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, przedmiot i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. obsługa programu partnerskiego – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
  7. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego, inni podwykonawcy związani ze Administratorem umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. W ramach korzystania z komunikatora Discord, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Dostawca komunikatora gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 
 5. Ze względu na korzystanie z usług Google w ramach pakietu Google Suite dane osobowe mogą być przekazywane do USA w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Dostawca usług gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 6. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
 7. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Administratorem, zapisać się do newslettera, dodać komentarz, zawrzeć umowę.
 9. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  1. Google Analytics,
  2. Google Tag Manager,
  3. Hotjar,
  4. Facebook, 
  5. YouTube,
  6. Vimeo.
 10. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://testelka.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez hiszpański sąd właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2023.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin serwisu Testelka (obowiązujący od dnia 12.01.2021)

Regulamin serwisu Testelka (obowiązujący od dnia 13.12.2019)